Etusivu > Päätöksenteko > Kuntavaalit Porissa 2017 > Ehdokkaat

Kuntavaalien ehdokaslista Porissa

Kansallinen Kokoomus

Aaro Ali-Hokka
Nina Aronen
Janne Elonen
Said Ebid
Veera Forsbacka
Pekka Hammais
Janne Harjamäki
Aulikki Harju
Satu Hatanpää
Janne Heilimä
Johanna Hellman
Hanna Hildén
Samir Hiltunen
Ilkka Holmlund
Jenni Huhtapelto
Helena Isoviita
Reijo Javanainen
Juha Joutsenlahti
Suvi Järvenreuna
Teresa Kaaresmaa
Jouko Kairtamo
Bia Kaski
Mari Kaunistola
Harri W. Kesti
Anttivesa Knuuttila
Antti Koskela
Vesa-Pekka Kuusela
Henna Kyhä
Arja Laine
Jyrki Laine
Jaana Laitinen-Pesola
Petri Lahtinen
Juha Lamminen
Mikko Laurén
Petri Lavonen
Voitto Lehtinen
Oscar Lehto
Matti Liipo
Jyrki Liivola
Jori Lope
Elina Lund
Eero Luoma
Mika Lähteenmäki
Soili Mäki
Pekka Niemelä
Tero Niskanen
Jari Nokkonen
Markku Ollila
Mikko Pakkasela
Antti Pekola
Mika Rantanen
Mikael Ropo
Teija Ruuhikorpi-Mäki
Pentti Ruusunen
Heli Räty
Sirkka Sainio
Keijo Salakari
Heikki Santavuo
Marju Sjösten
Karoliina Tala
Timo Tarvainen
Ulla-Maija Tommila
Mika Tuovinen
Pauliina Turja
Pekka Turunen
Jarmo Uusitalo
Eero Vanhakartano
Juha Vasama
Elli-Nora Vehmanen
Antti-Jussi Vesa
Kristiina Viljanen
Liisa Vitikkala
Viliina Välimäki
Raino Wasama
Surangika Welathanthri

Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta

Pasi Kaarrela

Perussuomalaiset

Petri Aho
Jyri Astokari
Maire Forss
Seija Gröhn
Markku Gustafsson
Joni-Henrik Haapala
Jari Haapaniemi
Markku Heinimäki
Jouko Heino
Sami Helkamäki
Susanne Holma
Laura Huhtasaari
Petri Huru
Tuomas Jalava
Ari Jalonen
Toni Jalonen
Marko Järvinen
Sami Kettunen
Ari Kivinen
Sinikka Koivunen
Ville-Petteri Laiho
Antti Lehtonen
Taina Lehtonen
Jorma Lindqvist
Ismo Läntinen
Marja Malén
Pertti Mäenpää
Mikael Nokelainen
Arto Nurmi
Marianne Ostamo
Markku Palomäki
Ari Pantsar
Pekka Pörsti
Mika Rantanen
Anssi Salmi
Petri Salo
Tommi Salokangas
Nita Seessalo
Kari Seppä
Jukka Syrenius
Terttu Toivanen
Reijo Toiviainen
Heidi Uusitalo
Vuokko Virkki

Piraattipuolue

Pyry Juutilainen

Suomen Keskusta

Juha-Pekka Aalto
Leena Flodström
Timo Forsten
Aila Haikkonen
Matti Hatanpää
Tapio Huhtanen
Erkki Isoviita
Juha Kantola
Kati Kiljunen
Pasi Koivisto
Aila Korkeaoja
Marja Kortell
Raija Koskiranta
Markku Kulmala
Heikki Laurila
Sonja Lautamatti
Ville Lindgren
Antti Linnainmaa
Eero Mielonen
Petri Mikkelsson
Kimmo Mäkinen
Pasi Nieminen
Tapio Nummi
Timo Oravainen
Tarja Pajunen
Helena Peltomäki
Petri Ranne
Petri Reponen
Jorma Rinnemäki
Arja-Leena Rouvali
Minna Saha
Marita Salmio
Piritta Ståhlström
Heli Sulkava
Tarja Suonpää
Jouko Takkunen
Aleksi Talvitie
Alpo Uusiniemi
Arto Viitala
Mauno Virta
Anita Virtanen
Juhani Vähä-Savo
Jorma Ylinen

Suomen Kommunistinen Puolue

Pekka Lundgren
Matti Vuorenpää

Suomen Kristillisdemokraatit

Toma Flyktig
Sakari Halme
Kirsi Heino
Marika Hiltunen
Mervi Hissa
Marketta Juntunen
Tapio Koivisto
Simo Korpela
Raija Kuoppala
Jussi Kärmeranta
Jarkko Lammi
Tuure Puurunen
Irma Roininen
Aki Ruotsala
Laura Seppi
Ulla Silvola
Rauno Soinlahti
Johanna Vähäkainu

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Harri Aaltonen
Kari Aaltonen
Sinikka Alenius
Jukka Antila
Esa J. Anttila
Diana Bergroth-Lampinen
Jani Forsström
Erkki Heino
Mirva Heino
Sami Hietaharju
Rami Hietikko
Kimmo Hohkala
Johanna Huhtala
Jarno Huttunen
Niklas Hällberg
Anne Jakonen
Jarno Joensuu
Erja Järvinen
Simo Järvinen
Hannu Kaalikoski
Sara-Katariina Kahila
Jukka Kallionpää
Baris Kilickesen
Noora Kinnunen
Krista Kiuru
Paula Kivimäki
Tuomas Klimoff
Tuomas Koivisto
Jaakko Koskinen
Seija Koskinen
Maarit Kovamäki
Raija Kukkakorpi
Petteri Lahti
Arja Laulainen
Jyrki Levonen
Helena Lindberg
Seppo Lindeman
Martti Lunden
Jari Mattila
Jouni Mettälä
Sonja Myllykoski
Mika Mäenpää
Jukka Mäki
Pirjo Mäki
Pauli Mäkinen
Matti Mäntylä
Ari Nordström
Jani Nummi
Petteri Nurmi
Veli-Matti Oksanen
Anne-Marie Paasimäki
Kari Pajula
Pasi Pitkämäki
Tiina Puska
Kaisu Pöyliö
Helena Rantanen
Johanna Rantanen
Tommi Raunela
Juha Rosenholm
Tapio Rosnell
Mika Rouhiainen
Timo Saario
Hannu Salo
Kirsi Sandberg
Tero Savala
Matti Savolainen
Harri Siitonen
Riitta Suonpää
Juha Södergård
Rauli Taimi
Ida Talvinen
Markku Tanttinen
Tarja Terho-Sjöblom
Ismo Trast
Henna Tuomikoski
Janica Uusitalo
Satu Valtala
Juha Vettenranta
Jussi Viertola
Kai Vihermaa
Jyrki Vihlman
Susanna Virkki
Henri Vuorilehto
Esa J. Wahlman

Vasemmistoliitto

Mika Aho
Asko Apajasalo
Silja Arhinmäki
Anne Granholm
Juha Grönmark
Jari Hakala
Irma Halonen
Oili Heino
Jukka Heinonen
Kirsi Jokisuo
Jonna Jylhäsaari
Jaakko Jäntti
Janne Kangas
Antti-Kalevi Karumäki
Jelena Kiilholma
Antero Kivelä
Tapio Kivioja
Ilari Koivula
Jarmo Koskinen
Daniel Krautsuk
Kerttu Kuusisto
Kirsi Lahtinen
Elias Lehti
Maarit Lepomäki
Sami Maakivi
Topi Maanavilja
Ville Maanavilja
Sirpa Muurinen
Daniel Nagy
Jari Pajukoski
Jarmo Piiparinen
Arto Prehti
Veijo Puhjo
Raisa Ranta
Tiina Rinne
Marja Ruohonen
Timo Salsoila
Ari Saukkokoski
Lassi Savolainen
Kristiina Suutari
Gregor Takjar
Tuula Telin
Milka Tommila
Mika Tuomela
Teuvo-Jukka Urho
Jarno Valtonen
Marko Vidlund
Ari Viljanen
Jari-Pekka Virtanen
Rami Virtanen
Erno Välimäki

Vihreä liitto

Kaisa Ahonen
Heikki Erkinaro
Satu Evilampi
Sanna Grönmark
Minna Haavisto
Teemu Haukioja
Henna Heino-Kuoppamäki
Sanna Heljakka
Laura Hämäläinen
Ville Katajisto
Ari Kinnunen
Ritva Koistinen
Jan Koivusilta
Tuomas Koivuviita
Tiina Kudjoi
Jere Kuusinen
Jari Känä
Petri Lammi
Erja Lehtonen
Timo Lehtonen
Ritva Lepistö
Kirsi Leppäpohja
Anne Liinamaa
Tarja Linnanketo
Tapio Meri
Mika Merikaita
Tuulia Merikoski
Henry Merimaa
Aino Männistö
Sari Nyberg-Tuominen
Juuli Ojansuu
Tuuli Penttinen-Lampisuo
Laura Pullinen
Anne Rajala
Kaarina Ranne
Ria Revell
Piia Risku-Myllyharju
Minna-Liisa Salonsaari
Jarkko Santala
Joeli Santikko
Laura Seesmeri
Toni Sillanpää
Eeva Sinerjoki
Janne Sjöholm
Juha Sjöholm
Sini Solala
Ari Sulin
Heidi Teinonen
Susa Tyrniluoto
Tuomas Vainionpää
Annika Vallin
Petri Vallinsalo
Teija Österlund.

Valitsijayhdistys

Jouni Lehtimäki