Etusivu > Päätöksenteko > Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu on nähtävillä sähköisellä ilmoitustaululla.

Kunnan ylimpänä toimielimenä on valtuusto, jonka jäsenet valtuutetut kunnan äänioikeutetut asukkaat ovat edustajikseen valinneet. Porissa on kaupungin asukasluvun perusteella 59 valtuutettua.

Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle.

Valtuuston tehtävät ovat kuntalain 13 §:n mukaan seuraavat:

 1. päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 2. päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 3. päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 4. päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 5. päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 6. päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 7. valita jäsenet kunnan toimielimiin
 8. päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 9. valita tilintarkastajat
 10. hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 11. päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.00 alkaen istuntosaliinsa kaupungintalolle. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä kuulutetaan paikallisissa lehdissä.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Käsiteltävät asiat ovat kaupunginhallituksen esityksiä valtuustolle. Pyynnöstä kaupunginjohtaja tai apulaiskaupunginjohtajat selventävät toimialaansa kuuluvia asioita valtuustossa. Valtuutetuille järjestetään myös erityisiä selontekoja laajoista ja tärkeistä asiakokonaisuuksista. Valtuuston sihteerinä toimii hallintopäällikkö.