Etusivu > Sosiaali ja terveys > Opiskelijat

Opiskelijoiden harjoittelupaikat

Ammattikorkeakoulun opiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobstep-järjestelmän kautta. Muut opiskelijat
sopivat harjoittelupaikasta oppilaitoksensa ohjeistuksen mukaisesti ja ovat tarvittaessa yhteydessä perusturvan yksiköiden esimiesten tai opiskelijavastaavien kanssa.

Lisätiedot
Henkilöstösuunnittelija Anna-Marie Korsgrund-Rauvola
puh. 044 701 3418
anne-marie.korsgrund-rauvola@pori.fi


Lääketieteen opiskelijat

Terveys- ja sairaalapalvelut: palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto, p. 044 701 0243,
anna-liisa.koivisto@pori.fi
Terveys- ja sairaalapalvelut: alueylilääkäri Marketta Matikainen, p. 044 701 8285, marketta.matikainen@pori.fi

Tutkimusluvat

Tutkimuksen, tutkielman ja opinnäytetyön tutkimusluvan myöntäminen Porin perusturvaorganisaatiossa

Opinnäytetyöllä tarkoitetaan ammattikorkeakoulussa tehtävää opinnäytetyötä, yliopistossa tehtävää kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavaa opinnäytetyötä sekä väitöskirjatyötä ja toisen asteen koulutuksessa tehtävää opinnäytetyötä.

1. Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma ja tutkimuslupahakemus

Kaikkeen perusturvakeskuksen toimintaan kohdistuvaan tutkimukseen rahoituslähteestä riippumatta tulee hakea lupaa. Tutkimuslupa opinnäytetyöhön haetaan liitteenä olevalla lomakkeella (liite 1) (doc, 0.09 Mt). Tutkimusluvan anojan on tärkeää ottaa huomioon, että tutkimuksen/tutkielman/opinnäytetyön aihealue tulee olla työnantajalähtöinen eli aiheen tulee pohjautua perusturvan organisaation strategisiin tavoitteisiin. Aina ennen aiheen lopullista valintaa tulee olla yhteydessä perusturvan aihealueesta vastaavaan vastuualuepäällikköön tai henkilöstösuunnittelijaan.

Jos opinnäytetyön tekijä saa aiheen perusturvakeskuksen kautta ja ohjaaja hyväksyy ko. aiheen, tulee siitä ilmoittaa aihealueesta vastaavalle, jolloin aihe varataan opinnäytetyön tekijän käyttöön. Valmistelija kirjaa varauksen perusturvan intranetissa olevaan tutkimuslupapankkiin. Ennen tutkimusluvan anomista on tutkimussuunnitelma hyväksytettävä oppilaitoksessa.

Kirjallinen tutkimussuunnitelma toimitetaan luvan valmistelijalle, joka toimittaa hakemuksen eteenpäin luvan myöntäjälle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Tutkimuksen tekijä/tekijät, tutkimuksen nimi
 • Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja tutkimusongelmat sekä aikataulu
 • Käytettävät tutkimusmenetelmät ja kuvaus aineiston keruusta
 • Mukaan liitetään käytettävät kysely-/haastattelulomakkeet , suostumuslo-makkeet
 • Aineiston käsittely , säilyttäminen, tallentaminen ja hävittäminen
 • Miten tutkimukseen liittyvä informointi toteutetaan (tutkimukseen osallistuva henkilökunta ja tutkimuksen kohteena oleva henkilö)
 • Valmiin työn raportointi/julkaisu
 • Opinnäytetyön ohjaaja
 • Miten työ liittyy perusturvakeskuksen kehittämistoiminnan painopistealuei-siin


Hakemusten käsittelyä varten suunnitelma tulee jättää hyvissä ajoin aihealueesta vastaavalle valmistelijalle ja käsittelyyn on varattava aikaa 2-3 viikkoa. Tutkimuksen/tutkielman/opinnäytetyön tekijä sitoutuu noudattamaan hyvää tutkimuskäytäntöä (http://www.turkucrc.fi/) sekä vaitiolovellisuutta.

Kaikessa ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa tulee ottaa huomioon henkilötietolain (Henkilötietolaki 523/1999, §10 henkilörekisteriseloste) ja julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999) määräykset.

Lisäksi tulee noudattaa lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia (488/1999), STM:n asetusta potilasasiakirjoista (298/2009), lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä näihin myöhemmin säädettyjä muutoksia. http://www.stma.fi/potilaan-oikeudet tai http://www.finlex.fi/fi/ .

Opinnäytetyön tekijän tulee myös huolehtia tarvittaessa eettisen toimikunnan lausunto hakemuksen liitteeksi. Perusturvakeskus ei vastaa opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöiden kustannuksista eikä jakelun organisoimisesta.

2. Opinnäytetyön luvan myöntäminen

2.1. Opinnäytetyön tutkimusluvan valmistelija

Opinnäytetyön tekijän tulee ennen opinnäytetyön aloittamista olla yhteydessä henkilöön, jonka vastuualueella opinnäyte on suunniteltu toteutettavaksi:

Vastuualuepäällikkö

 • sosiaali- ja perhepalvelut, vanhustenhuollon palvelut, suun terveydenhuolto ja psykososiaaliset palvelut sekä avosairaanhoito ja terveydenhuolto


ma. hoitotyön suunnittelija

 • sairaalapalvelut, polikliinin osaamiskeskus


Henkilöstösuunnittelija

 • lupahakemus koskee useampaa palvelualuetta ja myöntäjänä on perusturvajohtaja

Tutkimusaihealueesta vastaava valmistelee tutkimuslupapyynnön: tarkastaa tutkimussuunnitelman ja liitteiden sisällön, pitääkö tutkimussuunnitelma lähettää alueellisen eettisen toimikunnan käsiteltäväksi, puoltaa/ei puolla tutkimusluvan hyväksymistä, nimeää tarvittavan yhdyshenkilön ja toimittaa anomuksen ohjeistuksen mukaiselle päättäjälle.

Porin perusturvakeskuksen opinnaytetoiden aiheita vuosille 2014-2015 (pdf, 0.02 Mt)

2.2. Opinnäytetyön tutkimusluvan myöntäjä


Perusturvajohtaja myöntää tutkimusluvat kaikille lääketieteellisille tutkimuksille, muille tieteellisille tutkimuksille ja jatkotutkimuksille sekä eri palvelualueille samanaikaisesti kohdentuville tutkielmille ja opinnäytetöille.

Palvelualueen johtajamyöntää tutkimusluvat aluettaan koskeville pro gradu -tutkielmille sekä ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opinnäytetöille.

Tieto tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään tutkimusluvan valmistelijalle, joka lähettää tiedon luvan hakijalle ja tiedottaa kohdealuetta tulevasta tutkimuksesta sekä tallentaa hakemuksen tutkimuslupapankkiin.

3. Opinnäytetyön tutkimusluvan rekisteröinti ja opinnäytetyön raportointi

Tutkimusraporttia/opinnäytetyötä, jossa mainitaan Porin perusturvakeskuksen nimi, ei saa julkaista ilman, että luvan myöntänyt on perehtynyt työhön ja antanut julkaisuun luvan. Tutkimustulosten esittämisestä sovitaan erikseen. Opinnäytetyön tekijä toimittaa sähköisessä muodossa olevan raportin ( (liite 3) (doc, 0.04 Mt)ja valmiin opinnäytetyön sekä sähköisesti että paperiversiona luvan valmistelijalle. Sähköisessä muodossa oleva tutkimus/tutkielma/opinnäytetyö ja raporttilomake tallennetaan perusturvan intranetissä olevaan valmiit opinnäytteet-kansioon Porin perusturvakeskuksen henkilökunnan käyttöön. Paperiversio säilytetään perusturvakeskuksen hallinnossa.

Tutkimuslupapankkilomakkeelle luvan myöntäjä (tai hänen valtuuttamansa henkilö) tallentaa seuraavat tiedot valmiista työstä:

• opinnäytetyön aihe
• opinnäytetyön tekijä = luvan hakija
• oppilaitos, tutkimuslaitos tms.
• tutkimusluvan myöntämispäivämäärä
• luvan valmistelija = V ja yhteyshenkilö =Y
• opinnäytetyön valmistumisajankohta
• onko potilastutkimus

Tiedot voidaan tallentaa tutkimuslupapankkiin myös jo heti tutkimusluvan myöntämisen jälkeen. Jokaisella palvelujohtajalla on omalla nimellään oleva lomake, johon vuoden aikana tehtyjen töiden tiedot tallennetaan.

Lisätiedot

Korsgrund-Rauvola Anne-Marie
Henkilöstösuunnittelija
puh 044 701 3418
anne-marie.korsgrund-rauvola@pori.fi