Etusivu > Sosiaali ja terveys > Sosiaali- ja perhepalvelut > Lastensuojelu

Lastensuojelu

Virka-aikana yhteyttä otetaan sosiaalipäivystykseen (02) 623 4380. Virka-ajan ulkopuolella akuuteissa tilanteissa palvelee Satakunnan sosiaalipäivystys, johon otetaan yhteyttä hätäkeskuksen 112 numeron kautta.

Lastensuojelutoimisto
Antinkatu 16 B, 6. krs
28100 Pori
puh. (02) 621 6100 (vaihde)
puh. (02) 621 6139 (neuvonta)
faksi: (02) 635 3870

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa puh. 044 701 6147
Yrjönkatu 15 A, 28100 Pori

Lastensuojelun avohuolto

Johtava sosiaalityöntekijä Carita Koivula-Pukkila puh. 044 701 0459


Läntinen ja Itäinen muutostiimi:

Läntisen ja itäisen muutostiimin johtava sosiaalityöntekijä Mari Kirkanen puh. 044 701 0319

Tiimit vastaavat lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä ja sosiaaliohjauksesta. Läntinen muutostiimi: läntinen puoli perusturvan alueesta Porissa ja Merikarvia. Itäinen muutostiimi: itäinen puoli perusturvan alueesta Porissa ja Ulvila).

Puhelinajat läntisen ja itäisen tiimin sosiaalityöntekijöille ma, ke ja pe 9.00-10.00 Sosiaaliohjaajille ei puhelinaikoja.

Sijaishuolto ja jälkihuolto

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta puh. 044 701 6120
Yrjönkatu 15 A, 3. krs, 28100 Pori

Puhelinajat sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille ma, ke, pe klo 9-10

Adoptioita koskeviin tiedusteluihin vastaa sosiaalityöntekijä Susanne Laatikainen puh. 044 701 6152, ma, ke, pe klo 9 -10

Lastensuojelulaitosten ja tuetun asumisyksikön yhteystiedot löytyvät ko. laitoksen kohdalta.

Lastensuojelun palvelut

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Lapsi tai nuori itse, sukulaiset, ystävät tai naapurit voivat ottaa yhteyttä. Lastensuojeluasia tulee vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/ vanhemman tekemän lastensuojeluhakemuksen kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt, hätäkeskustoimintaa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lapsi tai perhe on ohjattava tai lapsen tilanteesta on otettava yhteyttä lastensuojeluun, jos lapsen kasvuolosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa lapsen tervettä kehitystä.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat


● lastensuojelutarpeen selvitys
● avohuollon tukitoimet
● lapsen kiireellinen sijoitus
● huostaanotto
● sijaishuolto
● jälkihuolto

Lastensuojelutoimiston lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö

Akuuttitiimin päivystävät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat vastaanottavat lastensuojeluilmoitukset sekä vastaa kiireellisistä lastensuojeluasioiden selvittelystä. Lastensuojeluhakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen sosiaalityöntekijä arvioi onko lapsi tai perhe kiireellisen avun tarpeessa. Mikäli näin ei ole, tehdään 7 vuorokauden kuluessa päätös lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Mikäli lastensuojelutarpeen selvitys päätetään tehdä, on se tehtävä 3 kk kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen kuuluu, että sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tapaavat perhettä ja lasta ja arvioivat perheen tuen tarvetta.

Lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisen jälkeen tehdään päätös siitä, jatkuuko lapsen lastensuojelun asiakkuus ja minkälaisia tukitoimia perheelle järjestetään. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma.

Lastensuojelun avohuollon muutostiimien sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät lastensuojelutoimistosta käsin antaen palveluja koko perusturvan alueelle. Asiakkaat ohjautuvat joko läntisen tai itäisen tiimin sosiaalityöntekijöille oman asuinalueensa mukaisesti. Jokaiselle lapselle nimetään hänen asioistaan vastuussa oleva sosiaalityöntekijä, joka työskentelee lapselle laadittavan asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen, perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa pitkäjänteisesti muutoksen aikaansaamiseksi.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö auttaa lasta ja perhettä silloin, kun lapsen kehitys ja hyvinvointi on vaarassa. Perhe voi tarvita apua tilapäisissä ongelmatilanteissa tai muutoksen aikaansaaminen voi kestää pidempään. Vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveydelliset ongelmat, perheväkivalta, lapsen hoidon laiminlyönti sekä nuoren oma päihteidenkäyttö, rikosten tekeminen tai muut vaikeudet ovat asioita, joissa avohuollon tukitoimet voivat auttaa.

Avohuollon tukitoimia ovat mm.

• Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjan työskentely lapsen ja perheen kanssa
• Päivähoitopaikka
• Tukihenkilö tai -perhe
• Lasten harrastusten ja lomatoiminnan tukeminen
• Nuorten työhön tutustuminen
• Perhetyö
• Lapsen edunvalvonta esitutkinnassa ja oikeudessa
• Sosiaaliset selvitykset osana rikosseuraamusselvitystä yhdyskuntaseuraamusviraston kanssa
• Lastensuojelun edunvalvoja
• Taloudellinen tukeminen
• Lyhytaikainen avohuollon sijoitus

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, voidaan hänet sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon, laitoshuoltoon tai järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 30 vrk. Kiireellistä sijoitusta voidaan myös jatkaa 30 vrk, mikäli lapsen tilanne vaatii lisäselvityksiä huostaanottohakemusta varten hallinto-oikeudelle. Lapsen sijoitus voi jatkua myös avohuollon tukitoimena 12-vuotiaan lapsen ja hänen huoltajiensa suostumuksella.

Huostaanotto

Huostaanotto tehdään mikäli

1. puutteet lapsen huolenpidossa ja muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä; tai
2. lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon ja
3. avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä ja
4. sijoituksen arvioidaan olevan lapsen edun mukainen.

Huostaanotto on aina viimesijainen keino turvata lapsen hyvinvointi. Huostaanottoa valmistellaan pääsääntöisesti yhdessä perheen kanssa pitkän aikaa. Lasta ja hänen vanhempiaan ja muita lapsesta välittömästi huolta pitäneitä henkilöitä kuullaan ja huostaanoton perusteluja varten pyydetään selvityksiä eri yhteistyötahoilta. Lapsen lähiverkosto kartoitetaan mahdollisen sijaishuoltopaikan löytämiseksi.

Mikäli huoltajat ja 12-vuotias lapsi hyväksyvät huostaanoton, tekee päätöksen johtava viranhaltija ja mikäli he vastustavat huostaanottoa, tekee johtava viranhaltija hakemuksen huostaanotosta hallinto-oikeudelle.

Huostaan otettu lapsi tai nuori muuttaa asumaan joko sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen.

Sijaishuolto

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun tai kiireellisesti sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voidaan järjestää joko perhehoitona, laitoshuoltona tai muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.

Sijaishuollossa lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan mm. sijaishuollon tavoitteet, lapsen tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä yhteydenpito lapselle läheisiin henkilöihin. Asiakassuunnitelmaa täydennetään lastensuojelulaitoksissa tarvittaessa hoito- ja kasvatussuunnitelmalla.

Lapsen huolto säilyy sijoituksen aikana hänen huoltajillaan. Kun lapsi on otettu huostaan tai sijoitettu kiireellisesti, on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä oikeus päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta, opetuksesta ja terveydenhuollosta.

Sijaishuollon aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin läheisiin. Lapselle on sijaishuollon aikana turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet.

Laitoshuoltona järjestetyssä sijaishuollossa lapseen voidaan kohdistaa rajoitustoimenpiteitä siinä määrin kuin ne huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi, lapsen oman tai toisen henkilön turvallisuuden suojaamiseksi ovat välttämättömiä. Rajoitustoimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastamien sekä lähetysten luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen, eristäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen sekä erityinen huolenpito. Ainoastaan yhteydenpidon rajoittamista koskeva päätös voidaan tehdä perhehoitona järjestetyssä sijaishuollossa. Lastensuojelulaissa on määritelty tarkat ohjeet kunkin rajoittamistoimenpiteen toteuttamiselle.

Sijaishuollon kustannuksista peritään lapsen vanhemmilta maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3§:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.

Jälkihuolto

Lapselle on järjestettävä jälkihuolto, jos lapsi on ollut sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja sijoitus on kohdistunut lapseen yksin. Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täytettyä 21 vuotta.

Nuorelle tehdään asiakassuunnitelma, johon kirjataan nuoren tarvitseman erityisen tuen ja avun tarve sekä käytettävät palvelut ja tukitoimet. Nuorta voidaan tukea mm. järjestämällä asunto, tukemalla opiskelua ja työelämään sijoittumista.

Lastensuojelulaitokset ja tuettu asuinyksikkö


Porilla on neljä omaa lastensuojelulaitosta sekä nuorten tuettuun asumiseen tarkoitettu asuinyksikkö.

Kalevanpuiston vastaanottokoti

Kalevanpuiston vastaanottokoti on tarkoitettu lyhytaikaisen, kiireellisen sijoituksen tarpeessa oleville lapsille. Päätöksen vastaanottokotiin sijoittamisesta tekee päivystävä sosiaalityöntekijä tai avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Kalevanpuistosta lapsi siirtyy takaisin omaan kotiinsa tai toiseen sijoituspaikkaan.

Kalevanpuiston vastaanottokoti puh. 044 701 6213
Kalevanpuisto 72 B-C, 28120 Pori.

Vastaava ohjaaja Katja Levo puh. 044 701 8051

Uudenkoiviston vastaanottokoti

Uudenkoiviston vastaanottokoti toimii nuorten vastaanottoyksikkönä.
Päätöksen vastaanottokotiin sijoittamisesta tekee päivystävä sosiaalityöntekijä tai avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijä.
Hoito on lyhytaikaista, enintään 3 kuukautta, jonka jälkeen nuori siirtyy takaisin omaan kotiinsa tai toiseen sijoituspaikkaan.

Uudenkoiviston vastaanottokoti
Kasvihuoneenkatu 16, 28130 Pori
Osasto 1 puh. 044 701 6426
Osasto 2 puh. 044 701 6428
Vastaava ohjaaja Piia Pihlajamäki 044 701 9555

Keisarinviitta

Keisarinviitta on tarkoitettu pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Tavoitteena on tarjota kodinomainen, turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö, jossa lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan.

Keisarinviitta puh. 044 701 6226
Keisarinviitantie 23, 28220 Pori
Vastaava ohjaaja Jouni Salonen puh. 044701 8297


Kotola

Porin perusturvakeskuksen uusi seitsemänpaikkainen lastensuojelulaitos sijaitsee Vanhassa-Ulvilassa. Se on tarkoitettu pitkäaikaista sijoitusta tarvitseville lapsille. Aikaisemmin lapset ovat olleet sijoitettuna lastensuojelulaitos Pihlakotiin, joka on saanut muuton myötä uuden nimen Kotola. Kotola on lämminhenkinen koti, jossa jokainen huomioidaan yksilönä. Tavoitteenamme on luoda lapsille säännöllinen arki turvallisessa ympäristössä. Jokaisella lapsella on oma tilava ja yksityisyyttä antava huone, jossa on wc ja suihku sekä käynti parvekkeelle. Lisäksi lasten käytössä on kaksi oleskeluhuonetta, keittiö, tietokonenurkkaus, monitoimihuone, soittohuone sekä biljardihuone. Viihtyisyyttä tuo myös luonnonläheisyys.
Lastensuojelulaitos Kotolan yhteydessä on kaksi erillistä perheasuntoa, jotka luovat mahdollisuuden koko perheen sijoittamiselle. Perhesijoitustarpeen kesto on arviolta 3–6 kuukautta. Jakson pituus perustuu perheen yksilölliseen tarpeeseen.

Vastaava ohjaaja Jouni Salonen puh. 044 701 8297
Ravannintie 414, Vanha-Ulvila
Lastensuojelulaitos Kotolan ohjaajat puh. 044 7016341

Perhekuntoutuksen ohjaajat:
Uusitalo Mirka puh. 044 701 0827
Lipponen Heidi puh. 044 701 0826
Peltoniemi Terhi puh. 044 701 0825


Tuulikoti

Tuulikoti on nuorten itsenäistymistä tukeva asumisyksikkö. Se on tarkoitettu 16-21-vuotiaille lastensuojelu avohuollon ja jälkihuollon asiakkaille. Tuulikodissa asuminen on tavoitteellista ja jokaiselle nuorelle laaditaan muuton yhteydessä yksilöllinen asiakassuunnitelma itsenäistymisen tukemiseksi sekä sovitaan yhdessä asumisen tavoitteet ja pelisäännöt, joita nuori sitoutuu noudattamaan.

Tuulikoti jakautuu kahteen asumisyksikköön. Asuntolapuolella asuvat pääasiassa alle 18-vuotiaat nuoret ja samassa pihassa sijaitsevassa rivitalossa yli 18-vuotiaat nuoret. Jokaiselle nuorelle laaditaan muuton yhteydessä vuokrasopimus omaan asuntoon.

Nuori saa Tuulikodissa asuessaan ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Tuulikodin toiminta on ympärivuorokautista.

Tuulikoti puh. 044 701 4182
Apollontie 7, 28220 Pori

Vastaava ohjaaja Piia Pihlajamäki puh. 044 701 9555