Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tekninen palvelukeskus > Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialallamme seutukunnallisena suunnannäyttäjänä.

Tekninen palvelukeskus valmistelee ja panee täytäntöön teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat asiat.

Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja luoda palveluja kaupunkilaisille ja eri hallintokunnille sekä huolehtia kaupungin omaisuudesta valtuuston myöntämien resurssien puitteissa.

Teknisen palvelukeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan vuosittain talousarvion ja investointisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tavoitteita tarkennetaan käyttösuunnitelman ja investointiohjelman hyväksymisien yhteydessä. Tavoitteiden seurantaa varten palvelukeskus ja sen yksiköt rapor-toivat toiminnan ja talouden kehittymisestä lautakunnalle.

Tekninen palvelukeskus on kumppanuusperiaatetta soveltava, asiakkaat huomioiva, kustannustehokas ja kilpailukykyinen palvelujen järjestäjä ja tuottaja.

Kumppanuusperiaatteella tarkoitetaan oman suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoresurssin ensisijaista hyödyntämistä, kun suunnitellaan vuosittaisia kohteiden toteuttamisia. Kumppanuus on myös em. oman resurssin laadullista kehittämistä, kustannustehokkuuden seurantaa ja tarkoituksenmukaisen oman työn ja ulkopuolisten palveluiden suhteen määrittämistä.

Tekninen palvelukeskus voi toimeksiannosta myydä muille kuntakonsernin yksiköille, muille kunnille ja yksityisille palveluita ja viranomaistehtäviä sopimuksen mukaan.


Arvot

- asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys
- taloudellinen tasapaino
- osaaminen, laatu ja luovuus
- avoimuus ja markkinointihenkisyys
- kestävä kehitys ja turvallisuus
- hyvinvoiva työkykyinen henkilöstö