Etusivu > Tekninen palvelukeskus > Tulvasuojelu > Turvallisuuden parantaminen tulevaisuudessa

Turvallisuuden parantaminen tulevaisuudessa

kuva


Tulvavaara voi muodostua monella tavalla. Merkittävästi erilaisimmat tilanteet ovat syystulva, talvitulva ja kevättulva. Syystulva on korkean merenpinnan ja ison virtaaman aiheuttama sulan veden tilanne syksyllä tai vuodenvaihteen aikaan. Talvitulva aiheutuu sateisesta syksystä johtuvasta isosta virtaamasta sekä jokeen muodostuvasta hyydepadosta; tällainen tilanne tapahtuu todennäköisimmin joulu-tammikuussa pakkaskauden alkaessa. Kevättulva johtuu lumen sulamisveden aiheuttamasta isosta virtaamasta sekä lähtevien jäiden aiheuttamasta jääpadosta, ja todennäköisin ajankohta on maalis-huhtikuu. Hyyde- kuten jääpadonkin jokea pahimmin tulppaavaa paikkaa on mahdoton ennustaa. Samoin sään ja meriveden korkeuden ennustaminen on epävarmaa. Lisäksi tulva voi olla useasta syystä johtuva, kuten oli ns. kekkostulva talvella 1974…1975. Siinä yhdistyivät talvi- ja kevättulva joulu-tammikuussa.

Koska tulvavaara voi muodostua monella tavalla, pitää tilanteeseen varautua eri tavoin. Sen tähden tulvasuojelulla pitää olla käytössä useita keinoja. Eri toimintatavat ja rakenteet myös toimivat eri tilanteissa eri tavalla. Kaikki tulvatyypit ovat tapahtuneet Porissa vuosikymmenien ja -satojen varrella monta kertaa, ja kaikkia tulvasuojelutoimenpiteitä on tarvittu. Meneillään oleva ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä nykykäsityksen mukaan, ja erityisesti kekkostulvan mukaiset säänvaihtelut ja talvisateet ovat lisääntymään päin. Tilanne on siis muuttumassa tulvasuojelun kannalta haastavammaksi, eikä vanhaan totuttuun kuten ylimpään tähän saakka toteutuneeseen vedenkorkeuteen ole syytä luottaa.

Porin tulvasuojelua kehitetään merkittävimmin vesistötasolla. Vihdoin on päästy sellaiseen tilanteeseen, että hallintorajat eivät estä kokonaisvaltaista vesistön tarkastelua. Satakuntaliiton johdolla on laadittu Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintaa koskeva suunnitelma, jonka lausuntoaika päättyi maaliskuun 2015 lopussa. Suunnitelma on löydettävissä netistä tuolta. www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Vesistötason suunnitelman tärkeimpiä toimenpiteitä ovat vesistönsäännöstelyn kehittäminen talvitulvan osalta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, hyydevaaraa edeltävien jäädytysajojen toteuttaminen, Säpilänniemen oikaisu-uoman rakentaminen sekä Porissa aiottujen paikallisten ratkaisujen toteuttaminen. Suunnitelma on laaja ja monitahoinen. Tärkeänä näkökohtana esitetään myös maankäytön asiallisen suunnittelun merkitys tulvasuojelussa. Suunnitelma ei ole koskaan valmis, vaan sen ajantasaisuus tarkistetaan jatkossa kuuden vuoden välein.

Porin tulvasuojelun kannalta tärkeimmät Porissa toteutettavat laajalle vaikuttavat työt ovat:

 • Kokemäenjoen haarautumisalueen eli Porinsillan alapuolella olevan alueen kunnossapitoruoppaus
 • Pihlavanlahden sivu-uomien aukiniitto
 • Harjunpäänjoen alaosan järjestely
 • Pihlavanlahden sivu-uomien ja pääuoman ruoppaus
 • Huvilajuovan yläosan vedenjohtokyvyn lisääminen siltojen välisellä osalla lähinnä puustoa raivaamalla tarvittavassa laajuudessa; tarvetta ei ole määritetty

Työt on esitetty oletetussa ja toivottavassa toteuttamisjärjestyksessä.

Porissa toteutettavia muita töitä ovat:

 • Aittaluodon pumppaamon kohdalla olevan sillan korottaminen
 • puuttuvien taustan salaojien asentaminen Kalaholmassa ja Lukkarinsannalla sekä taustaojan järjestely Lukkarinsannalla
 • Isojoenrannan padon rakenteen parantaminen ja taustan salaojan asennus rautatiesillalta alavirralle päin
 • Luotsinmäen padon rakenteen parantaminen jätevedenpuhdistamon lähistöllä
 • Lyttyläntien varressa olevan eristysojan reunapadon rakenteen parantaminen tarvittavassa laajuudessa; tarvetta ei ole määritetty vielä
 • Tikkulan eritasoristeystä eli valtateiden 2 ja 8 risteysaluetta suojaavan Tikkulan padon jatkaminen tarvittavassa laajuudessa; tarvetta ei ole määritetty vielä

Näitä töitä tehdään sitä mukaa, kuin luvitus ja rahoitus järjestyvät.

Esitettyjen töiden suunnittelusta, luvanhausta ja toteutuksesta tiedotetaan harkinnan mukaan. Pienimpien töiden osalta tiedotetaan vain toteutuksesta. Vaikutukseltaan merkittävimmistä tiedotetaan koko laajuudessa, ja lisäksi asianosaisia halutaan kuulla ennen päätöksentekoa.

Myös Huvilajuovan yläosan ruoppaus voidaan mainita tässä yhteydessä, vaikka se edistääkin Porin asunto- ja työpaikka-alueiden tulvasuojelua vain hyvin vähän. Hanke edistää ensisijassa joen virkistyskäyttöä sekä parantaa veden vaihtuvuutta ja laatua Huvilajuovalla.

Porin tulvasuojelun kehittämiseksi luultiin tarvittavan ympäristövaikutusten arviointia. Aiotut työt pystytään kuitenkin tekemään joko vanhojen lupien pohjalta tai hakemalla erilliset luvat paikallisiin töihin. Ainakaan lähivuosina toteutettaviksi aiottuihin töihin ei kaupungin näkemyksen mukaan tarvitse arvioida ympäristövaikutuksia yva-lain tarkoittamalla tavalla.

Yvattavia vaihtoehtoja olisivat olleet: patojen korottaminen, pohjoisen lisäuoman rakentaminen ja joen yksiuomaisen osan ruoppaus syvemmäksi. Patojen korottamisesta on luovuttu, koska tulvavaara-alue laajenisi ylävirralle, eikä työhön varmaankaan saataisi lupaa. Ruoppauksesta on luovuttu, koska joen eroosio jatkuisi ja rantojen sortuminen alkaisi aikaisemmin kuin jos uomaa ei ruopata. Jäljelle jää vain pohjoinen noin 15 kilometriä pitkä lisäuoma. Nykykäsityksen mukaan se on keino selvitä ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä, mutta tätä hanketta ei ole tarkoitus edistää näinä aikoina. Tärkeää on, että uomalle on varaus yleis- ja asemakaavoissa. Epämääräistä tulevaisuuden hanketta ei ole mielekästä eikä tarpeellista yvata.