Etusivu > Ajankohtaista > 2017 > 03 > Harjavalta-Pori -ilmanlaaturaportti 2016 valmistunut

Harjavalta-Pori -ilmanlaaturaportti 2016 valmistunut

(17.03.2017 10:08 Jari Lagerroos / päivitetty 17.03.2017 10:31)

Vuonna 2016 Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvä tai tyydyttävä. Porissa keskustan ilmanlaatua heikensi ajoittain runsas katupöly.

Harjavalta-Pori -ilmalaaturaportti 2016 (pdf, 2.89 Mt)

Harjavallan ja Porin kaupunkien ja teollisuuden yhteinen ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsittää yhteensä viisi mittausasemaa ja kolme sääasemaa. Sääasemista saadaan informaatiota tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä ilman lämpötilasta, -paineesta ja -kosteudesta. Porin Itätullissa mitataan pääasiassa liikenteestä peräisin olevia epäpuhtauksia. Mitattavat kaasumaiset tai kiinteät epäpuhtaudet ovat hiilimonoksidi (mittaus lopetettiin 1.4.2016), pienhiukkaset, hengitettävät hiukkaset, otsoni, rikkidioksidi sekä typen oksidit. Pastuskerissa on yksi tausta-asema, jossa mitataan ilman rikkidioksidipitoisuuksia.

Harjavallassa mittausasemat on sijoitettu Kalevaan ja Pirkkalaan. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia ja hengitettäviä hiukkasia, Kalevassa myös pienhiukkasia. Lisäksi Harjavallan suurteollisuusalueen yritysten ympäristölupien mukaisesti Kalevan ja Pirkkalan asemilla aloitettiin 1.1.2016 hengitettävien hiukkasten (PM10) keräys laitestandardin SFS-EN 12341 mukaisilla hiukkaskeräimillä. Viikoittain kerättävistä vuorokausinäytteistä analysoidaan hiukkasten metallipitoisuudet.

Porin verkkoon on lisäksi liitetty yksi mittausasema Rauman keskustasta Hallikadulla, jossa mittauskomponentit ovat hengitettävät hiukkaset sekä typen oksidit. Harjavallan, Porin ja Rauman tulokset lähetetään Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin kerran tunnissa. Rauman mittaustuloksista raportin laatii Rauman kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

Itätullin mittausasema siirrettiin muuttuvan maankäytön myötä Mikonkadulta Paanakedonkadun varteen 27.10.2016. Paanakedonkadun liikennemäärä on selkeästi Mikonkatua suurempi (noin 15 700 ajoneuvoa/vrk), mikä tulee näkymään mm. korkeampina hiukkasten ja typen oksidien pitoisuuksina.

Valtioneuvoston antaman ilmasuojeluasetuksen (38/2011) raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Harjavallassa ja Porissa mitattavalla komponentilla. Valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaiset ilmanlaadun ohjearvot eivät ylittyneet Porin eikä Harjavallan mittausasemilla. Vuoden mittausjaksosta vähintään 75 % tuloksista pitää olla hyväksyttyjä eli validoituja. Tämä ehto täyttyi kaikissa mittauksissa pois lukien Itätullin CO -mittaukset, jotka päättyivät 1.4.2016. Valtioneuvoston asetus ilmassa olevista arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (164/2007) määrittelee arseenin, kadmiumin ja nikkelin kalenterivuoden tavoitearvot laskettuna vuosikeskiarvoina. Tavoitearvot ylittyivät arseenin ja nikkelin osalta Harjavallan Kalevan mittausasemalla.

Ilmanlaatua arvioidaan laskennallisen ilmanlaatuindeksin avulla. Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnollisella väriasteikolla ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu jaoteltuna laatuluokkiin vuoden 2016 mittausjakson aikana:

Kaleva: hyvä 45 %, tyydyttävä 42 %, välttävä 9 %, huono 3 % sekä erittäin huono 1 %.

Pirkkala: hyvä 56 %, tyydyttävä 40 %, välttävä 4 %, huono 0 %, erittäin huono 0 %.

Itätulli/Paanakedonkatu: hyvä 7 %, tyydyttävä 38 %, välttävä 35 %, huono 15 %, erittäin huono 5 %.

Hakusana